Випуск акцій Акціонерного комерційного банку "Укрпромбанк" зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 26 лютого 2008р. (тимчасове свідоцтво № 72/1/08-Т).

І. Повідомлення про збільшення статутного капіталу АКБ "Укрпромбанк" за рахунок додаткових внесків.
Найменування: Акціонерний комерційний банк "Укрпромбанк".
Місцезнаходження Банку: Україна, 02100, бул. Верховної Ради, 7.
Номер телефону, факсу: (044) 581-04-46, (044) 581-04-18.
Розмір статутного капіталу Банку: 1 121 000 000,00 (один мільярд сто двадцять один мільйонів) гривень.
Дата та номер протоколу загальних зборів акціонерів Банку, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акцій Банку: протокол від 1 лютого 2008р. №1/2008.
Рішення про збільшення статутного капіталу Банку.
Збільшити статутний капітал Банку до 1 621 000 000 (одного мільярда шістсот двадцяти одного мільйона) гривень шляхом закритого (приватного) розміщення (далі – розміщення) у бездокументарній формі 50 000 000 (п’ятдесяти мільйонів) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 10 (десять) грн. (далі – акцій) на загальну номінальну суму 500 000 000 (п‘ятсот мільйонів) гривень, що будуть розміщуватись серед акціонерів Банку (далі - акціонерів).
Рішення про закрите (приватне) розміщення акцій 16-ого випуску.
Для забезпечення рівних прав на придбання акціонерами акцій, розміщення проводиться в два етапи.
Термін проведення першого етапу розміщення (далі – першого етапу): з 17 березня 2008р. по 06 квітня 2008р. включно, в робочі дні крім п‘ятниці з 9:00 до 18:00, в п‘ятницю з 9:00 до 16:45.
Термін проведення другого етапу розміщення (далі – другого етапу): з 7 квітня 2008р. по 14 квітня 2008р. включно, в робочі дні крім п‘ятниці з 9:00 до 18:00, в п‘ятницю з 9:00 до 16:45.
Порядок подачі та реєстрації заяв від акціонерів на першому та другому етапах.
Акціонер, який має намір придбати акції під час першого або другого етапів, окремо під час кожного етапу подає на ім‘я Голови Правління Банку заяву на придбання акцій (далі – заяву), засвідчену власноручно підписом заявника – фізичної особи, або підписом керівника та скріплену круглою печаткою заявника – юридичної особи, в якій зазначаються: прізвище, ім‘я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце проживання, контактний телефон – для фізичної особи; повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські реквізити, контактний телефон, прізвище, ім‘я, по батькові уповноваженої особи, яка підписує заяву – для юридичної особи; кількість акцій, які заявник має намір придбати; ціна за акцію, загальна вартість пакету акцій, дата складання заяви. Заява фізичною особою подається особисто заявником або уповноваженою ним юридичною особою чи фізичною особою за нотаріально посвідченим дорученням або ліцензованим торговцем цінними паперами на підставі укладеного договору між ним та цією фізичною особою. Заява юридичною особою подається особисто керівником або уповноваженою ним особою за посвідченим дорученням або ліцензованим торговцем цінними паперами на підставі укладеного договору між ним та цією юридичною особою. У разі подачі заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України.
У разі, якщо протягом строку подання заяв на першому етапі акціонер не надав заяву, вважається, що акціонер відмовляється від свого переважного права на придбання акцій. Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів письмової відмови від участі в розміщені.
Протягом другого етапу акціонер має право подати декілька заяв. Наступна заява від акціонера для участі у другому етапі не розглядається та не реєструється до моменту укладення договору та отримання коштів за акції згідно попередньо зареєстрованій заяві на другому етапі.
У разі надходження заяви від акціонера, у якого недостатньо власних коштів для придбання зазначеної в заяві кількості акцій, вважається, що акціонер подав заяву тільки на кількість акцій, на яку у нього достатньо власних коштів відповідно до вимог Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень (Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2001р. №375, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 24 жовтня за №906/6097).
Заява повинна бути надана акціонером до Банку за адресою проведення розміщення у спосіб, який виключає можливість неодержання цієї заяви. Заяви реєструються в журналі обліку розміщення акцій (далі – журналі) відповідно до черговості їх надходження. Журнал знаходиться у відділі супроводження акціонерного капіталу Банку. Датою подання заяви вважається дата її реєстрації в журналі. У разі подання заяви в межах строків надання заяв кожного етапу, але після 13:00 години, в журналі заява реєструється датою наступною за поточну дату. Заяви не розглядаються та не реєструються в журналі, якщо заяви надійшли до Банку не в межах строків надання заяв кожного етапу або надійшли засобами електронного зв‘язку (факсом, електронною поштою).
Термін подання заяв на першому етапі: з 17 березня 2008р. по 31 березня 2008р. включно, в робочі дні з 9:00 до 13:00.
Термін подання заяв на другому етапі: з 7 квітня 2008р. по 11 квітня 2008р. включно, в робочі дні з 9:00 до 13:00.
Порядок визначення кількості акцій, на яку акціонер має право на першому етапі (порядок реалізації акціонерами свого переважного право на придбання акцій). На першому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що пропонується до розміщення, у кількості (N1n), пропорційній їх частці у статутному капіталі Банку на дату початку першого етапу. У випадку, коли кількість акцій, яку бажає придбати акціонер пропорційно його частці у статутному капіталі Банку на дату початку першого етапу, складає не цілу кількість акцій, така кількість акцій округленню не підлягає.
Порядок визначення кількості акцій, на яку акціонер має право на другому етапі. На другому етапі реалізуються акції, які не були реалізовані протягом першого етапу або були реалізовані, але станом на дату початку другого етапу акціонером були невиконані (або не належно виконанні) умови договору купівлі-продажу акцій. На другому етапі реалізується право на придбання акцій акціонерами, які приймали участь на першому етапі та станом на дату початку другого етапу виконали умови договору купівлі-продажу акцій.
Розрахунок кількості акцій (N2n), на які акціонер має право на другому етапі, відбувається наступним чином:

1. У разі, якщо загальна кількість акцій по заявам акціонерів, наданих для придбання акцій протягом одного дня другого етапу, не перевищує кількість акцій, які нереалізовані до цього часу, акціонери отримають кількість акцій, яка вказана в їх заявах. При цьому, акції, які залишились нереалізованими, підлягають продажу в межах строків проведення другого етапу.

2. У разі, якщо загальна кількість акцій по заявам акціонерам, наданих протягом одного дня другого етапу, перевищує кількість акцій нереалізованих до цього часу, акціонери отримають кількість акцій, яка розраховується наступним чином:

2.1 Розрахована кількість акцій (N1), на яку акціонер має право, дорівнює добутку кількості нерозміщених акцій та відношення його частки у статутному капіталі Банку на дату початку першого етапу до суми часток у статутному капіталі Банку на дату початку першого етапу акціонерів, які подали заяви протягом одного дня другого етапу. При цьому, якщо розрахована кількість акцій (N1) більше кількості акцій, яка зазначена в заяві, то акціонер отримує кількість акцій, яка зазначена в заяві, в протилежному випадку – розраховану кількість акцій (N1). Розрахована кількість акцій (N1) округленню не підлягає.

2.2 Нерозміщений залишок розподіляється серед акціонерів, чиї заяви не було задоволено. При цьому, розрахована кількість акцій (N2), на яку акціонер має право, дорівнює добутку нерозміщеного залишку акцій та відношення його частки у статутному капіталі Банку на дату початку першого етапу до суми часток у статутному капіталі Банку на дату початку першого етапу акціонерів, чиї заяви не було задоволено. При цьому, якщо розрахована кількість акцій (N1+N2) більше кількості акцій, яка зазначена в заяві, то акціонер додатково отримує різницю між кількістю акцій згідно заяви та розрахованою кількістю акцій, які отримані акціонером (N1), в протилежному випадку – розраховану кількість акцій (N2). Розрахована кількість акцій (N2) округленню не підлягає. Якщо по завершенню розподілу знову залишається нерозміщений залишок, то зазначена процедура повторюється. В разі, коли алгоритм розрахунку призводить до неможливості розподілу цілої кількості акцій на одного акціонера, розрахунок припиняється, а нерозміщений залишок розподіляється за принципом пріоритетності по даті та часу надходження заяв. Вихід за межі оголошеного обсягу розміщення не допускається.

Порядок визначення ціни акції на першому етапі. На першому етапі акції реалізуються за номінальною вартістю (P0). Заява від акціонера на першому етапі не розглядається та не реєструється, якщо ціна за акцію, яка зазначена в заяві, менше номінальної вартості акцій
Порядок визначення ціни акції на другому етапі. На другому етапі акції реалізуються за ціною (Pn), яка розраховується за формулою:, де
Pn – ціна акції на другому етапі;
Pw – середньозважена ціна акції;
n – порядковий номер дня періоду, в межах якого акціонери мають право подавати заяви на придбання акцій на другому етапі. Порядковий номер може набувати значення від 1 до 5.
Ціна акції (Pn), розраховується окремо для кожного дня періоду, в межах якого акціонери мають право подавати заяви на другому етапі. У випадку, коли ціна акції на другому етапі (Pn) складає не ціле число, така ціна акції підлягає округленню за математичними правилами до двох знаків після коми.
У випадку, коли ціна акції (Pn) менше номінальної вартості акції, то акції реалізуються за номінальною вартістю.

Середньозважена ціна акції (Pw) розраховується за формулою:, де
Pw – середньозважена ціна акції;
Pmax – найкраще котирування купівлі акцій за день;
Nmax – кількість акцій відповідного найкращого котирування купівлі акцій за день;
k – кількість робочих днів.
Середньозважена ціна акції (Pw) розраховується за даними історії котирувань акцій згідно даних Дочірнього підприємства «Фондова біржа ПФТС» за період з 1 березня 2008р. по 14 березня 2008р. включно.
У випадку, коли протягом одного дня є декілька однакових найкращих котирувань купівлі акцій, то до розрахунку приймається найбільша кількість акцій. У випадку, коли середньозважена ціна (Pw), складає не ціле число, така середньозважена ціна округленню не підлягає.
Порядок визначення загальної вартості пакету акцій на першому та другому етапах.
Загальна вартість пакету акцій на першому етапі розраховується за формулою: V1=P0×N1n, де
V1 – загальна вартість пакету акцій на першому етапі;
Р0 – номінальна вартість акції;
N1n – кількість акцій, на яку акціонер має право на першому етапі.
Загальна вартість пакету акцій на другому етапі розраховується за формулою: V2= Pn×N2n, де
V2 – загальна вартість пакету акцій на другому етапі; Рn – ціна акції на другому етапі;
N2n – кількість акцій, на яку акціонер має право на другому етапі.
Порядок укладання договорів на першому та другому етапах. Договір купівлі-продажу акцій укладається після подання заяви та документів, перелік та вимоги до яких визначені Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень (Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2001р. №375, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 24 жовтня за №906/6097) та Банком.
Термін укладання договорів на першому етапі: з 17 березня 2008р. по 3 квітня 2008р. включно, в робочі дні крім п‘ятниці з 14:00 до 18:00, в п‘ятницю з 14:00 до 16:45.
Термін укладання договорів на другому етапі: з 7 квітня 2008р. по 11 квітня 2008р. включно, в робочі дні крім п‘ятниці з 14:00 до 18:00, в п‘ятницю з 14:00 до 16:45.
Порядок та форма оплати на першому та другому етапах. Після укладання договору купівлі-продажу акцій акціонери перераховують на рахунок Банку не менше ста відсотків вартості акцій у межах строків оплати кожного етапу. Оплата за акції здійснюється акціонерами за рахунок власних коштів виключно у грошовій формі на аналітичні рахунки балансового рахунку 3630. Аналітичний рахунок балансового рахунку 3630 відкривається для кожного акціонера. Кореспондентський рахунок Банку 32008184801 в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київської області. Код МФО 321024.
У випадку, коли акціонер повністю не оплатив акції в межах строків оплати кожного етапу, або оплатив з порушенням умов оплати, договір з ним розривається, а кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня Загальних зборів акціонерів, на яких затверджуються результати розміщення.
Термін оплати на першому етапі: з 17 березня 2008р. по 4 квітня 2008р. включно, в робочі дні.
Термін оплати на другому етапі: з 7 квітня 2008р. по 11 квітня 2008р. включно, в робочі дні.
Документи, які підтверджують оплату акцій: касові та платіжні документи, завірені відповідальною особою та штампом Банку.
Умови та порядок відмови Банку від розміщення. У разі, якщо протягом періоду розміщення, з акціонерами були укладені договори в обсязі менше шістдесяти відсотків оголошеного обсягу розміщення, Загальними зборами акціонерів приймається рішення про відмову від розміщення. Грошові кошти, які отримані протягом періоду розміщення, повертаються акціонерам протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення про відмову від розміщення Загальними зборами акціонерів.
Умови та порядок дострокового закінчення розміщення. Якщо до закінчення періоду розміщення, акціонери придбали сто відсотків акцій оголошеного обсягу розміщення, Спостережна Рада Банку приймає рішення про дострокове закінчення розміщення.
Порядок затвердження результатів розміщення. У разі стовідсоткового розміщення або розміщення в неповному обсязі, але не менш шістдесяти відсотків, Загальними зборами акціонерів затверджуються результати розміщення у фактичному обсязі.
Порядок повідомлення акціонерів про рішення Загальних зборів акціонерів та результати розміщення. Інформація про рішення Загальних зборів акціонерів щодо збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків та розміщення акцій, що випускаються додатково, надсилається не пізніше 8 лютого 2008р. персонально кожному акціонеру, який входив до складу акціонерів станом на 1 лютого 2008р.
Також, інформація про рішення Загальних зборів акціонерів щодо збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків та розміщення акцій, що випускаються додатково, публікується в офіційному друкованому видані ДКЦПФР не пізніше п‘ятнадцяти робочих днів до початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення.
Додатково до вимого чинного законодавства України, інформація щодо порядку розміщення, результатів розміщення в розрізі кожного дня та розрахованої ціни за акцію (Pn) для кожного дня другого етапу розміщується на сайті Банку за адресою: http://www.ukrprombank.com.ua.
Адреса проведення першого та другого етапів: Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52, Акціонерний комерційний банк "Укрпромбанк".

ІІ. Інформація про результати розміщення та розрахованої ціни за акцію (Pn) в розрізі кожного дня.

Дата

Кількість нерозміщених акцій, шт.

Кількість акцій згідно зареєстрованих заяв, шт.

Кількість
оплачених
акцій по
зареєстрованим заявам, шт.

Ціна продажу акцій, грн.

17.03.2008

50 000 000

6 946

0

10,00

18.03.2008

49 995 004

77 735

4 996

10,00

19.03.2008

49 993 733

9 155 004

6 267

10,00

20.03.2008

49 929 841

15 912 618

7 159

10,00

21.03.2008

49 990 447

15 974 590

9 553

10,00

24.03.2008

49 987 993

16 083 767

12 007

10,00

25.03.2008

49 982 945

16 091 349

17 055

10,00

26.03.2008

49 980 562

16 136 429

19 438

10,00

27.03.2008

49 973 219

46 215 209

26 781

10,00

28.03.2008

49 966 034

46 254 792

33 966

10,00

31.03.2008

49 776 779

49 907 417

223 221

10,00

01.04.2008

49 698 941

49 907 417

301 059

10,00

02.04.2008

49 655 415

49 907 417

344 585

10,00

03.04.2008

30 646 913

49 907 417

19 353 087

10,00

04.04.2008

94 367

49 907 417

49 905 633

10,00

07.04.2008

94 367

49 907 417

49 905 633

38,85

08.04.2008

94 367

49 907 417

49 905 633

29,14

09.04.2008

94 367

50 737 756

49 905 633

19,43

10.04.2008

 

 

 

10,00

11.04.2008

 

 

 

10,00

14.04.2008